Kommuneplanen vedteke

Kommuneplanen for Bykle 2006 - 2018 blei eigengodkjent i kommunestyret 30.08.07. Planen vil bli distribuert til alle husstandar i kommunen, samt at den kan lastast ned her.Under er lenker til dei ulike delene av kommuneplanen:


Tekstdokument - samfunnsdel og arealdel

Kommuneplankart med føresegner og retningsliner

Temakart natur og temakart kraft